ASC-RAPPORTER

For å ivareta krav til sikkerhet, bærekraft og åpenhet jobber Gratanglaks med flere frivillige sertifiseringer. Gjennom sertifiseringene kan vi dokumentere og forbedre vår produksjon av laks.

Her vil dere finne rapporter i henhold til ASC-standarden fra våre lokaliteter som er eller skal bli sertifisert.

LOKALITETER

Kjøtta V Lokalitetsnummer 32257

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Harstad

MTB 5500 tonn
Siste utsett H2020-generasjon
ASC sertifiseringsstatus Under sertifisering
Listeførte sykdommer Nei

Status lakselus Barentswatch

Andre sertifiseringer GlobalG.A.P

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk 
Informasjon tilgjengelig etter utslakting av nåværende generasjon

 

Koordinert bekjempelse av lakselus

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Dødelighet på fugl eller pattedyr 
Ingen registreringer ved nåværende generasjon. Oppdateres fortløpende

Kjøtta.png

Skøyen Lokalitetsnummer 11326

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Dyrøy

MTB 2700 tonn
Siste utsett V2021-generasjon
ASC sertifiseringsstatus Under sertifisering
Listeførte sykdommer Nei

Status lakselus Barentswatch

Andre sertifiseringer Nei

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk 
Informasjon tilgjengelig etter utslakting av nåværende generasjon

 

Koordinert bekjempelse av lakselus

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)

Dødelighet på fugl eller pattedyr 
Ingen registreringer ved nåværende generasjon. Oppdateres fortløpende

Skjermbilde (117).png

BESKRIVELSE AV INNHOLD

Lokalitetsnummer 
Hver lokalitet har et unikt lokalitetsnummer som brukes for å identifisere registrerte lokaliteter.

MTB
Maksimalt tillatt biomasse er en bestemmelse gitt av myndighetene som sier hvor mye fisk en lokalitet kan ha stående til enhver tid.

Siste utsett 
På en lokalitet settes det ut fisk fra samme generasjon. Dette gjør jobben lettere når fisken skal til utslakting for i prinsippet vil all fisk være slakteklar på ca. samme tidspunkt.

ASC sertifiseringsstatus
Status for ASC-godkjenningen av lokaliteten.

Listeførte sykdommer
Mattilsynet har opprettet listeføring av smittsomme sykdommer for å forebygge og bekjempe smitte hos akvatiske dyr. Oppdretterne er pliktig til å melde inn til Mattilsynet ved uavklart forøket dødelighet og ved påvisning eller mistanke om listeførte sykdommer.

Status lakselus

Hver oppdretter er pålagt å registrere lus på anlegget. Dette gjøres ved ukentlig telling av antall lus på fisken i hver merd på hvert anlegg. Tallene rapporteres så inn til Mattilsynet. Telling av lus gjør at oppdretteren kan planlegge når en eventuell avlusning må gjennomføres slik at en ikke overskrider lusegrensene som er fastsatt av myndighetene. Lusetallene offentliggjøres på Barentswatch.

Andre sertifiseringer 
Gratanglaks har fokus på bærekraft, mattrygghet og sikkerhet ovenfor ansatte. For å sikre våre kunder at vi opprettholder gode rutiner har vi valgt å sertifisere våre lokaliteter gjennom blant annet ASC-standarden, Global GAP og Whole Foods Market. 

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk
Etter utslakting sammenlignes antall utsatt fisk mot utslaktet fisk.

Koordinert bekjempelse av lakselus 
For å minske spredning av lakselus fra anlegg til anlegg samarbeider oppdretterne på tvers av hverandre. Dette gjøres gjennom en samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus (IPM). Les mer her.

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Fugler og pattedyr som oppholder seg rundt et oppdrettsanlegg kan ta skade av og i verste fall dø av utstyr knyttet til anlegget. Dette skal i så fall rapporteres med art, dato og årsak. De fleste tilfellene oppstår ved at fugler setter seg fast i taknettet som er over merda. Taknettet er der for å beskytte laksen mot fugler, men dessverre er det noen fugler som vikler seg fast og som ikke klarer å komme seg løs igjen.