top of page

ASC RAPPORTER

For å ivareta krav til sikkerhet, bærekraft og åpenhet jobber Gratanglaks med flere frivillige sertifiseringer. Gjennom sertifiseringene kan vi dokumentere og forbedre vår produksjon av laks.

Under er rapporter med info i henhold til ASC-standarden fra våre lokaliteter som er eller skal bli sertifisert.

LOKALITETER

Kjøtta V Lokalitetsnummer 32257

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Harstad

MTB: 5500 tonn
Siste utsett: H2022-generasjon

ASC Certificate Number: ASC01659
Sertifiseringsstatus: Sertifisert 
Sertifikat: ASC Sertifikat
Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk Generasjon

H20 - Estimated unexplained loss: 1,7%
Listeførte sykdommer: Ingen

Koordinert bekjempelse av lakselus:
Estimated unexplained loss Generasjon H22 = 4,5 %

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)
Status lakselus: Se informasjon på Barentswatch

Andre sertifiseringer: GlobalG.A.P.  
 

Dødelighet på fugl eller pattedyr: 

1 Død Kråke, LC I taknett. 09.01.2023

1 Død Fiskemåke VU i merd. 05.01.2023

3 Døde Sildemåker LC i taknett 31.12.2022 og 03.01.2023

1 Død grå ungmåke ( vanskelig å fastsette art) 01.01.2023

Kjøtta.png

Myrlandshaug Lokalitetsnummer 11332 

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Gratangen

MTB: 5500 tonn
Siste utsett: H21-generasjon
ASC sertifiseringsstatus: Under sertifisering
Listeførte sykdommer: Ingen

Status lakselus: Se informasjon på Barentswatch

Andre sertifiseringer: GlobalG.A.P

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk: 
Estimated unexplained loss Generasjon H21 = 7,2% 
Koordinert bekjempelse av lakselus:

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)
Dødelighet på fugl eller pattedyr: 

26.09.2023 1 død sildemåke  (Larus fuscus Linnaeus) i merd 3.
Status LC

04.03.2024 1 død Kråke (Corvus cornix) funnet i Merd 1. Status LC 

Skjærvika Lokalitetsnummer 11334

Fylke: Troms og Finnmark

Kommune: Gratangen

MTB: 3120 tonn
Siste utsett: V2022-generasjon
ASC sertifiseringsstatus: Sertifisert

ASC sertifikat: ASC sertifikat
Listeførte sykdommer: Ingen

Status lakselus: Se informasjon på Barentswatch

Andre sertifiseringer: GlobalG.A.P 

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk: 

V22 Estimate unexplained loss: 1,59%
Koordinert bekjempelse av lakselus:

Samordnet bekjempelse av lakselus (IPM)
Dødelighet på fugl eller pattedyr: 
08.12.2022 1 død kråke "Corvus cornix Linnaeus" (LC) funnet inne i merd 2

01.08.2023 1 død Rødnebbterne "Sterna paradisaea Pontoppidan" (LC) funnet i merd. (Mistanke om fugleinfluensa og rapportert til Mattilsynet)

08 og 13.09.2023 2 døde Svartbak "Larus marinus" (LC) funnet i taknett og flytende utenfor anlegget

skjærvika.jpg

FISKEHELSE OG FISKEVELFERD

Veterinær helseplan (VPH)

Vi har utarbeidet et dokument for å imøtekomme krav til veterinær helseplan (VHP) i GlobalG.A.P. IFA, AB, CoC versjon 5.1. Samtidig er hensikten å lage et dokument som sikrer at driften ved Gratanglaks AS sine anlegg, med tanke på fiskehelse og fiskevelferd, er i henhold til relevante norske forskrifter, deriblant akvakulturdriftsforskriften.

 

Hovedformålet er imidlertid å etablere en levende helseplan som aktivt griper inn i produksjonen og endres i takt med nye prioriteringer og utfordringer knyttet til produksjonen av laks i sjø.

Veterinær helseplan (VPH) for Gratanglaks kan leses her

VHP
oppdrettslaks-fhl00694_500.jpg

Hentet fra laksefakta.no

BESKRIVELSE AV INNHOLD

Lokalitetsnummer 
Hver lokalitet har et unikt lokalitetsnummer som brukes for å identifisere registrerte lokaliteter.

MTB
Maksimalt tillatt biomasse er en bestemmelse gitt av myndighetene som sier hvor mye fisk en lokalitet kan ha stående til enhver tid.

Siste utsett 
På en lokalitet settes det ut fisk fra samme generasjon. Derfor vil i utgangspunktet all fisk være slakteklar på ca. samme tidspunkt.

ASC sertifiseringsstatus
Status for ASC-godkjenningen av lokaliteten.

Listeførte sykdommer
Mattilsynet har opprettet listeføring av smittsomme sykdommer for å forebygge og bekjempe smitte hos akvatiske dyr. Oppdretterne er pliktig til å melde inn til Mattilsynet ved uavklart forøket dødelighet og ved påvisning eller mistanke om listeførte sykdommer.

Status lakselus

Hver oppdretter er pålagt å registrere lus på anlegget. Dette gjøres ved ukentlig telling av antall lus på fisken i hver merd på hvert anlegg. Tallene rapporteres så inn til Mattilsynet. Telling av lus gjør at oppdretteren kan planlegge når en eventuell avlusning må gjennomføres slik at en ikke overskrider lusegrensene som er fastsatt av myndighetene. Lusetallene offentliggjøres på Barentswatch.

Andre sertifiseringer 
Gratanglaks har fokus på bærekraft, mattrygghet og sikkerhet ovenfor ansatte. For å sikre våre kunder at vi opprettholder gode rutiner har vi valgt å sertifisere våre lokaliteter gjennom blant annet ASC-standarden, GlobalGAP og Whole Foods Market. 

Avvik mellom utsatt og utslaktet fisk
Etter utslakting sammenlignes antall utsatt fisk mot utslaktet fisk.

Koordinert bekjempelse av lakselus 
For å minske spredning av lakselus fra anlegg til anlegg samarbeider oppdretterne på tvers av hverandre. Dette gjøres gjennom en samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus (IPM). Les mer her.

Dødelighet på fugl eller pattedyr
Fugler og pattedyr som oppholder seg rundt et oppdrettsanlegg kan ta skade av og i verste fall dø av utstyr knyttet til anlegget. Dette skal i så fall rapporteres med art, dato og årsak. De fleste tilfellene oppstår ved at fugler setter seg fast i taknettet som er over merda. Taknettet er der for å beskytte laksen mot fugler, men dessverre er det noen fugler som vikler seg fast og som ikke klarer å komme seg løs igjen. 

bottom of page